BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2534/TCT-KK
V/v Vướng mắc về hoàn thuế thu
nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 1568/CT-TNCN ngày 15/05/2015 của Cục Thuếtỉnh Phú Thọ về việc vướng mắc hoàn thuếthu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 18, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy địnhvề trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việcgiải quyết hồ sơ hoàn thuế:

“...2. Đi với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kim tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế...”

Căn cứ Khoản 4 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn như sau:

“4. Kim Tra sau hoàn thuế đi với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kim tra sau

b) Đi với trường hợp không thuộc quy định tại đim a khoản này, việc kim tra sau hoàn thuế được thực hiệntheo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm, k từ ngày có quyết định hoàn thuế.”

Theo các quy định trên:

1. Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ phải bảo đảm thời hạn theo quy định. Các hồ sơ thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là sáu ngày làm việc kể từngày nhận được đầy đủ hồ sơ hoàn thuế, cơquan thuế ra quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. Việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều58 Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của B Tài chính.

2. Về phản ánh việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ không tra cứu được đủ dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để phục vụ giảiquyết hoàn thuế, Tổng cục Thuế (Cục Công nghệ thông tin) đã thực hiện rà soát và xử lý dữliệu đi với các hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên toàn quốc.

Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện tra cứu dữ liệu trênhệ thống quản lý thuế tập trung và căn cứ thôngtin trên các chứng từ, hồ sơ của người nộp thuế để giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ TNCN;
-
Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí