BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2534 TM-XNK
Về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Quỹ hỗ trợ phát triển

Trả lời công văn số 1366/HTPT-VNN ngày 03/07/2003 của Quỹ Hỗ trợ Phát triển đề nghị mặt hàng Khăn bông được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Khăn bông là mặt hàng có khả năng xuất khẩu lớn của Việt Nam nhưng đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Trung Quốc và các nước sản xuất hàng dệt may. Đây là mặt hàng cần được khuyến khích xuất khẩu. Tuy nhiên trong Danh mục các mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu của năm 2003 lại chưa có mặt hàng Khăn bông. Để giữ vững thị trường truyền thống và tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng này, trong khi chờ thống nhất ý kiến giữa các Bộ, ngành hữu quan để đưa vào Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 và năm 2004, Bộ Thương mại cho rằng ký kiến của Quỹ Hỗ trợ phát triển là phù hợp và đề nghị Quỹ nếu bố trí được nguồn thì có thể hỗ trợ tín dụng cho thương nhân xuất khẩu mặt hàng khăn bông.

Trân trọng,

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu