VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2534/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành Công ty NIPPON KAIJI KANTEI Việt Nam (100% vốn nước ngoài)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn 2704 BKH/VPTĐ ngày 8 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập Công ty TNHH NIPPON KAIJI KANTEI Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc thực hiện dự án thành lập công ty TNHH NIPPON KAIJI KANTEI Việt Nam theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với mục tiêu và nội dung hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép cho dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao