BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2535/BKHCN-KHTH
V/v áp dụng Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT /BTC-BKHCN đối với một số nhiệm vụ KH&CN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/4/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Côngnghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT -BTC-BKHCN thay thế Thông tưliên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng,phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệcó sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 08/6/2015.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai Thông tư, BộTài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thực hiện trong quá trìnhchuyển tiếp như sau: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chứchọp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồngtư vấn xét chọn giao trực tiếp trước ngày 08/6/2015 được tiếp tục áp dụng theoquy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN trongtrường hợp có sự đề xuất của tổ chức chủ trì,chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh