BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2535/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Trong quá trình xem xét miễn thuếnhập khẩu cho hàng hóa phục vụ dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại Danhmục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan gặp phải vướngmắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với trường hợp của Công tycổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 31 MụcIV phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư ban hành kèm theoNghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, thì"Đầu tưxây dựng phát triển: nhà máy nước, nhà máy điện hệ thống cấp thoát nước; cầuđường bộ, sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga" thuộcDanh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

2. Trường hợp Công ty cổ phầnthương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấpGiấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 05/3/2013 cho "Dự án xây dựng cơ sởvật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay quốc tế Tân SơnNhất", mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạpnhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Công ty đềnghị cơ quan hải quan miễn thuế nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị nhập khẩuphục vụ dự án theo quy định tại khoản 31 Mục IV phần B Phụ lục I Danh mục lĩnhvực khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP"Đầutư xây dựng phát triển: nhà máy nước, nhà máy điện hệ thống cấp thoát nước; cầuđường bộ, sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga".

Đối chiếu với quy định nêu trên,trường hợp của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất có dự án vớitên gọi và mục tiêu là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu chotàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nên Cục Hải quan thành phố HồChí Minh cho rằng dự án là một phần của đầu tư xây dựng phát triển cảng hàngkhông, sân bay, … nên thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 31 Mục IVphần B Phụ Lục I Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghịđịnh số 87/2010/NĐ-CP Nhưng cũng có ý kiến cho rằngDự án xây dựng cơ sở vậtchất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khôngphải là Đầu tư xây dựng phát triển cảng hàng không, sân bay, …. Vì vậy,không được miễn thuế nhập khẩu.

Để thực hiện đúng quy định của phápluật, Tổng cục Hải quan kính đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản đối vớitrường hợp nêu trên (trước ngày 17/5/2013).

Tổng cục Hải quan mong nhận được sựhợp tác của quý Bộ và xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường