BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/BNN-TC
V/v góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kínhgửi: Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Công văn số 6570/BTC-CST ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính với nộidung lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuếsuất thuế tài nguyên (tài liệu kèm theo).

Để có cơ sở trả lời Bộ Tài chính,Bộ đề nghị các Tổng cục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đóng góp ýkiến cho bản dự thảo về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyênngành của các Tổng cục. Văn bản góp ý gửi về Bộ (Vụ Tài chính) để tổng hợptrước ngày 5/6/2013.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thanh Huyền