BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2536/BXD-QLN
V/v thí điểm một số cơ chế, chính sách xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của tỉnh Bạc Liêu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 6935/VPCP-KTN ngày 07/10/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ýkiến về Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Bạc Liêu về việc xin cơ chế phát triển nhà ở thu nhậpthấp phù hợp với đặc thù của địa phương; sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Ngày 20/4/2009, Chính phủ banhành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩymạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo vànhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, ngườicó thu nhập thấp tại đô thị. Tiếp theo, ngày 24/4/2009 Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 về mộtsố cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấptại khu vực đô thị. Theo đó, Nhà nước khuyến khích các thành phầnkinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê muađối với người có thu nhập thấp tại đô thị theo phương thức xã hộihóa. Loại nhà ở được xã hội hóa đầu tư xây dựng dành cho người cóthu nhập thấp tại đô thị là nhà chung cư có diện tích tối đa là 70m2 sàn. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp được hưởng các ưuđãi về đất đai, thuế, tín dụng và các ưu đãi khác được quy định cụthể tại Điều 5 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ chế, chính sách ưuđãi nêu trên đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tại các đô thịlớn tích cực tham gia đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tuynhiên, tại một số địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa có quỹ đất cònrộng và người dân chưa có thói quen sử dụng nhà ở chung cư thì việckêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp rất khó khăn,đúng như phản ánh tại Tờ trình số 100/TTr-UBND của UBND tỉnh BạcLiêu. Do đó, nhằm thúc đẩy việc đầu tư các dự án phát triển nhà ởdành cho người có thu nhập thấp tại các địa phương này, Bộ Xây dựngđề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiệnthí điểm đầu tư xây dựng 01 đến 02 dự án nhà ở cho người thu nhậpthấp tại đô thị trên địa bàn tỉnh với một số cơ chế, chính sáchđặc thù sau đây:

1. Loại nhà ở thu nhập thấptại đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được phép thiết kế là loạinhà ở liền kế có diện tích đất xây dựng tối đa là 70 m2, các chỉtiêu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg cu ̉a Thủ tướng Chính phủ;

2. Chủ đầu tư dự án nhà ởcho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị khi lập dự án đầu tưphải tách riêng giữa dự án nhà ở thu nhập thấp để bán, cho thuê, chothuê mua với dự án nhà ở thương mại thành các dự án riêng biệt.

- Đối với diện tích đất xâydựng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp thì chủ đầu tư đượchưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 5 Quyết định số67/2009/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Giá bán, cho thuê, cho thuêmua nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo quy định tại khoản 2,3,4 và 5Điều 4 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Người được mua, thuê muanhà ở dành cho người có thu nhập thấp theo dạng nhà ở liền kề chỉđược giao dịch về nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết địnhsố 67/2009/Q Đ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tưhướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ởcho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của Bộ Xây dựng.

3. UBND tỉnh Bạc Liêu cótrách nhiệm sơ kết, tổng kết và đúc rút kinh nghiệm báo cáo Bộ Xâydựng để trình Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm cáccơ chế, chính sách trên.

Trên đây là một số kiếnnghị của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VP Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam