BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố
(nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu)

Ngày 10/4/2013, Cục Hải quan tỉnhTây Ninh có công văn số 493/HQTN-CBL gửi Tổng cục Hải quan báo cáo vụ việc viphạm của Công ty TNHH một thành viên thương mại Phú Mỹ Xuân là doanh nghiệphoạt động kinh doanh trong Khu TM-CN Mộc Bài thuộc Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài. Theo nội dung công văn, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã phát hiện thực tếtại kho hàng của Công ty TNHH một thành viên thương mại Phú Mỹ Xuân không cóhàng tồn như báo cáo định kỳ với cơ quan hải quan.

Để phòng ngừa và kịp thời ngăn chặncác vụ việc tương tự, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

I. Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý hảiquan theo hướng chú trọng công tác theo dõi, nắm tình hình hoạt động của doanhnghiệp. Phân công rõ trách nhiệm giữa Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuếquan với các đơn vị liên quan của Cục trong việc quản lý, giám sát hàng hóa ra,vào khu phi thuế quan.

2. Khi thực hiện thanh khoản cầnkiểm tra, rà soát cụ thể số liệu do doanh nghiệp báo cáo với số liệu quản lýcủa cơ quan hải quan kịp thời phát hiện vi phạm.

3. Thực hiện kiểm tra định kỳ, độtxuất khi có dấu hiệu nghi vấn doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

4. Lập kế hoạch kiểm tra hàng tồnkho tại doanh nghiệp, đối chiếu với hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp và báocáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) chậm nhất ngày31 tháng 7 năm 2013.

II. Cục Điều tra chống buônlậu thực hiện nội dung sau:

1. Tăng cường công tác điều trachống buôn lậu để phòng, chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vàonội địa. Cụ thể thông qua việc tăng thêm số chuyên đề, chuyên án chống buôn lậuvà gian lận thương mại.

2. Phối hợp với cơ quan quản lýtrong khu phi thuế quan như thuế, quản lý thị trường, công an để kiểm soát tìnhhình hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan; chủ động phối hợp với Ban quảnlý khu phi thuế quan (nếu có) để nằm tình hình doanh nghiệp và quản lý tốt đốivới hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và Cục Điềutra chống buôn lậu được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh