BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6113/CT-HTr ngày 10/2/2015 của Cục Thuếthành phố Hà Nội về vướng mắc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 6 Mục VI Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định về ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm:

“6. Đầu tư sản xuất: …; xe ô tô các loại, phụ tùng xe ô tô;...”

- Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2004 - 2006) có hướng dẫn:

“3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,mở rộng quy mô, đi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thải, nâng cao năng lực sảnxuất được min thuế,giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lạinhư sau:

3.2- Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộcngành nghề, lĩnh vực A.”

- Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 (áp dụng cho kỳ tínhthuế TNDN năm 2004 - 2006) có hướng dẫn như sau:

5.1.4. Đoạn cuối Điểm 1 “Cơ sở kinhdoanh có các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được áp dụng các mức thuế sut ưu đãi khác nhau thì cơ sở kinhdoanh phải hạch toán riêng thu nhập theo từng dự án đầu tư. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập theo từngdự án đầu tư thì phải nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất mà cơ sở kinhdoanh đang áp dụng.” được thay bng đoạn mới như sau:

“Đi với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyn sản xuất mới, mở rộng quy mô, đi mới công nghệ, cải thiện môi trườngsinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phn thu nhập tăng thêm do đầu tư manglại như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư vào cùngngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thunhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lạiáp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngànhnghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành ngh, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộcdiện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đi với phn thu nhập tăng thêm do dự án đầu tưmang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngànhnghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành ngh, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trênkhông thuộc diện khuyến khích đầu tư thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại phải nộp thuế theo mức thuế sut là 28%.”

- Điểm 2 Mục IV Phn EThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳtính thuế TNDN năm 2007 - 2008) về thuế TNDN có hướng dẫn:

“2. Cơ sở kinh doanhđang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cảithiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thunhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

…..

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đốivới dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mớicông nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từnăm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH phụ tùng xe máy -ô tô Goshi -Thăng Long thành lập ngày 2/1/1997 theo Giấyphép đầu tư số 1797/GP với ngành nghề: sảnxuất cụm bánh trước, bánh sau xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy. Tại Giấy phép điều chỉnh lần thứ 5 số 1797/GP ĐC5 ngày 15/5/2006do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp đã chuẩn y việc bổ sung mụctiêu hoạt động sản xuất ống xả ô tô đối với Côngty Phụ tùng xe máy ô tô Goshi - Thăng Long, do đó dự án sản xuất ống xả ô tô của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tưmở rộng. Đ nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ thực tế điều kiện đáp ứng qua công tácthanh tra, kiểm tra xác định thời điểm Công tyđi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng, trên cơ sở đó căn cứ văn bản pháp luật về thuế có hiệu lựctại thời điểm tương ứng để xác định mức ưuđãi thuế TNDN phù hợp theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn