VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2536/VPCP-NN
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình sạt lở, đê điều, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Phú Thọ (công văn số 689/UBND-XD1 ngày 5 tháng 4 năm 2007); Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1239/UBND-NN ngày 5 tháng 4 năm 2007; số 1348/UBND-NN ngày 12 tháng 4 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (công văn số 991/BNN-ĐĐ ngày 10 tháng 4 năm 2007), Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 2671/BKH-KTNN ngày 19 tháng 4 năm 2007) về việc hỗ trợ kinhphí đầu tư các công trình sạt lở, đê điều, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiêntai, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: PhúThọ, Thanh Hóa chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợppháp khác để xử lý các công trình đê, kè, phòng, chống lụt, bão trên địa bàn,bảo đảm phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 cóhiệu quả.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thônkiểm tra, rà soát cụ thể các dự án sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão củacác tỉnh; tổng hợp, đề xuất phương án chung hỗ trợ đầu tư cho các địa phương,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP" BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu VT, NN (3), Huệ

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý