BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/CT-CHK

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆNCÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNHHÀNG KHÔNG

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BGTVT ngày03/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện công tác phòngcháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong ngành Giao thông vận tải. Đồng thời đểnâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra theo phương châm "bốntại chỗ" để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Cụctrưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành phải tổchức, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơnvị các nội dung của Luật Phòng cháy chữa cháy; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày17/08/2012 về phê duyệt tổng thể cơ sở của lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữacháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy, chữa cháy; Công điện 967/CĐ-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướngChính phủ; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CPngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật liênquan về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm thường xuyênnhắc nhở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác Phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng thời động viên cán bộ công chức, viên chứctích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ.

- Thường xuyên thông qua các hoạt động để tuyêntruyền, hướng dẫn các kiến thức cơ bản về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ để thực hiện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản,không để các thế lực, phần tử xấu lợi dụng chống phá.

2. Về phương tiện, trang thiết bị:

Tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượngcác hệ thống PCCC, các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ đã trang bị,đồng thời bổ sung, sửa chữa và thay thế kịp thời những phương tiện, thiết bịcòn thiếu hoặc hư hỏng không đảm bảo chất lượng, đảm bảo khi có cháy, nổ xảy rathì bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ có thể xử lý kịp thời và có hiệu quả.

3. Về lực lượng phòng cháy, chữacháy cơ sở:

Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ,đảm bảo quân số thường trực 24/24h. Tăng cường bố trí lực lượng bảo vệ, tuầntra, canh gác, đặc biệt vào ngoài giờ làm việc và ban đêm để kịp thời pháthiện, xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra, nhất là đối với các cơ sở sản xuấtkinh doanh, các kho hàng, trụ sở làm việc và những nơi quan trọng khác. Đồngthời lãnh đạo các đơn vị, cơ sở cần tổ chức kiểm tra đột xuất vào các thời điểmngoài giờ làm việc, ban đêm hoặc vào các thời điểm giữa các ca sản xuất, kịpthời chấn chỉnh ý thức chấp hành các nội quy, quy định về an toàn PCCC củaCBCNV. Xử lý nghiêm và triệt để các trường hợp vi phạm an toàn PCCC.

4. Kiểm tra, rà soát nguồn nước vàlượng nước dự trữ phục vụ chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn ở từng đơn vị,cơ sở. Rà soát các phương án chữa cháy, bổ sung các tình huống cháy, nổ có thểxảy ra và tổ chức thực tập các phương án đó. Ở những nơi đông người thì tổ chứcphương án thoát nạn, cứu người trong đámcháy.

5. Kiểm tra, rà soát việc thựchiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC và tổ chức thực hiện dứtđiểm những tồn tại, thiếu sót vi phạm quy định về PCCC.

6. Các chủ đầu tư, đơn vị thiếtkế, đơn vị thi công các dự án, công trình trong phạm vi cảng hàng không, sânbay phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn PCCC, thiết bị PCCC theo quy định củapháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó trách nhiệm trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi đơn vị mình quản lý, trước mắtcần đề ra kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Kịp thời khen thưởngthích đáng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tácphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ phải được coi là một mặt công tác quan trọng của mỗi đơn vị và phảilà một nội dung trong báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của mỗi đơn vị. Thủtrưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếpnếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

8. Giao Cảng vụ Hàng không khu vựclập kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định bảo đảm antoàn phòng cháy chữa cháy của các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân baybao gồm cả các đơn vị thi công công trình, đồng thời tập hợp tình hình về kếtquả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hàng năm củacác đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay do mình quản lý về Cục Hàngkhông Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Namyêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túcChỉ thị này.


Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT;
- Tổng công ty: HKVN; Cảng HKVN; QLBVN
- Cảng vụ HKMB, MT, MN;
- Các Phòng; VP; TTHK; Trung tâm YTHK; Tạp chí HKVN;
- Lưu VT (H 25b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng