BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Công Thương.

Ngày 27/02/2013, Tổng cục Hải quancó công văn số 1027/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương trao đổi và đề nghị quý Bộ cóý kiến về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 39/2012/TT-BTC ngày 20/12/2012.Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của QuýBộ.

Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp vềnhững vướng mắc liên quan đến Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và hướng dẫn hải quanđịa phương thực hiện thống nhất, đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản trả lờivề các nội dung nêu tại công văn số 1027/TCHQ-GSQL dẫn trên. Đồng thời, đề nghịquý Bộ có hướng dẫn cụ thể về đối với trường hợp nhập khẩu rượu từ khu phi thuếquan vào nội địa (có phải thực hiện các quy định tại Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP hay không?) để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện thốngnhất.

Quan điểm của Tổng cục Hải quan:

1. Cho phép rượu nhập khẩu từ nướcngoài vào khu phi thuế quan được chuyển cửa khẩu từ các cảng biển quốc tế vềChi cục Hải quan quản lý Khu phi thuế quan để làm thủ tục nhập khẩu và thựchiện các điều kiện nhập khẩu khác quy định tại Điều 20 Nghị định số94/2012/NĐ-CP .

2. Đối với trường hợp nhập khẩurượu từ khu phi thuế quan vào nội địa: Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa từ khu thương mại tựdo (khu phi thuế quan) đưa vào nội địa phải làm thủ tục như đối với hàng hóanhập khẩu, do vậy rượu nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa phải thựchiện các quy định tại Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Riêng quy định về cửakhẩu nhập khẩu (nêu tại khoản 7 Điều 20) thực hiện theo quy định tại khoản 5aĐiều 44 Thông tư số 194/2010/TT-BTC : "Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu, nhậpkhẩu rượu là trụ sở Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan".

Đề nghị Bộ Công Thương đề nghị cóhướng dẫn rõ trường hợp này có phải thực hiện quy định xuất trình giấy chỉđịnh, giấy ủy quyền hay không? Vì thực tế doanh nghiệp nhập khẩu từ khu phithuế quan vào nội địa không thể đáp ứng được quy định xuất trình giấy chỉ định,giấy ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinhdoanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơnsự phối hợp của Quý Bộ và mong sớm nhận được văn bản trả lời của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh