BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Thu LNCL đối với cổ tức trả bằng cổ phiếu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời Công văn số 3919/CT-KT ngày 26/05/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc thu lợi nhuận còn lại theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính tại Tổng công ty Bến Thành đối với cổ tức được trả bằng cổ phiếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Trường hợp Tổng công ty Bến Thành là công ty TNHH Một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thì kê khai, nộp lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC .
Đối với khoản cổ tức được trả bằng cổ phiếu, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết tại Tiết a.3 Khoản 1 Mục I Công văn số 1419/TCT-DNL ngày 26/04/2014 về việc hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại và tổ chức thu cổ tức được chia, lợi nhuận còn lại theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ PC, Vụ KK&KTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường