BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2538/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu 02 xe ôtô là quà tặng của tỉnh Phông - xa - ly CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phúc đáp công văn số 438/BCHBP-TMngày 26/03/2013 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 9895/VPCP-QHQT ngày 03/12/2013 của Văn phòng Chínhphủ về việc đồng ý Bộ Quốc phòng tiếp nhận 02 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner, đãqua sử dụng (sản xuất năm 2009 và 2010) chất lượng còn trên 90%, do tỉnh Phông- xa - ly, CHDCND Lào tặng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Quyếtđịnh số 3656/QĐ-BQP ngày 01/10/2012 về việc phê duyệt cho phép Bộ chỉ huy bộđội biên phòng tỉnh Điện Biên nhận 02 chiếc xe ô tô do CHDCND Lào tặng; trên cơsở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 3654/BCT-XNK ngày 26/4/2013 vềviệc nhập khẩu 02 xe ôtô đã qua sử dụng là quà tặng của tỉnh Phông - xa - lyCHDCND Lào tặng cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên làm thủ tụcnhập khẩu 02 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner nêu trên qua cửa khẩu quốc tế TâyTrang tỉnh Điện Biên.

Về thủ tục nhập khẩu thực hiện theoThông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biênphòng tỉnh Điện Biên liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế TâyTrang để được giải quyết thủ tục nhập khẩu cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Bộ chỉhuy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để biết);
- Đ/c TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Điện Biên (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh