BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2538/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: CụcThuế thành phố Đà Nẵng.

Trảlời công văn số 1226/CT-TTHT ngày 07/05/2012 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng nêu vướngmắc về chính sách thuế GTGT đối với tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quyhoạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiKhoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT gồm có:

“2.Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyểnnhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vaydo doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.”

TạiKhoản 1, Khoản 3, Khoản 7 và Khoản 10 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưsau:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầuvào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.”

“3.Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toànbộ.”

“7.Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác địnhsố thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trongkho.”

“10.Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt độngcung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng quy địnhtại Điều 5 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ.”

Căncứ quy định trên, từ ngày 01/03/2012, trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi đấttheo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồithường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trìnhkiến trúc, …) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiếntrúc trên đất không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trườnghợp tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi đã được kê khai khấu trừ, hoànthuế GTGT đầu vào toàn bộ nhưng chưa khấu hao hết, khi doanh nghiệp nhận đượctiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất không phải thựchiện việc thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, hoàn thuế tươngứng với phần giá trị còn lại chưa khấu hao hết của tài sản, vật kiến trúc trênđất bị thu hồi.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC-BTC (2);
- Vụ PC-TCT;
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn