BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2539/BHXH-TCCB
V/v chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

Trong tháng 3/2014, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức kiểm tra tại một số Bảohiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảohiểm xã hội tỉnh) về việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về côngtác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo và viên chức quản lý (sau đây gọichung là cán bộ quản lý), giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những ưuđiểm, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Việcbổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điềukiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định (về trình độ chuyên môn, lý luận chínhtrị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác thực tiễn); hồsơ bổ nhiệm không có giấy chứng nhận sức khỏe; bổ nhiệm không đúng theo quyhoạch; còn lúng túng trong việc điều động viên chức cấp trưởng đã giữ chứa vụquản lý 02 nhiệm kỳ; đa số các trường hợpđược bổ nhiệm lại đều thực hiện chậm so với quy định.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Báo cáo số công chức lãnh đạo và rà soát lại đội ngũ viên chức quảnlý thuộc đơn vị, những trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh, lập danh sách báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam chậm nhất ngày15/8/2014; trên cơ sở đó Bảo hiểm xã hội các tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng để cử cán bộ đi học hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu. Việc hoàn thiệntiêu chuẩn còn thiếu đối với từng cán bộ phải thực hiện xong trước khi cán bộđó đến thời điểm xem xét bổ nhiệm lại. Kể từ nay trở đi, khi xem xét bổ nhiệm,bổ nhiệm lại cán bộ phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thủ tục hồsơ theo quy định. Những trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh thì không xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2. Thời gian bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyđịnh là 05 năm kể từ khi quyết định có hiệu lực. Quyết định bổ nhiệm lại cán bộquản lý phải bảo đảm ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến thời hạnbổ nhiệm lại.

3. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phêduyệt, hằng năm, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phải lập kế hoạch dựkiến bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm số viên chức quản lý cấp trưởng do Bảo hiểmxã hội Việt nam phê duyệt thay thế cán bộ nghỉ hưu, chuyển đổi vị trí đối vớitrường hợp đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp thuộc đơn vị báo cáo Bảo hiểmxã hội Việt Nam (theo mẫu đính kèm). Trước 03 tháng tính đến thời điểmdự kiến bổ nhiệm, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp báo cáo với Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cán bộ dự kiến bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm.Văn bản của Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị xem xét phê duyệt cần gửi về Bảohiểm xã hội Việt Nam trước 01 tháng tính đến thời hạn có hiệu lực khi bổ nhiệmhoặc điều động bổ nhiệm cán bộ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnhnghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại công văn này. Định kỳ báo cáo tìnhhình công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý và kết quả thực hiện kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ quản lýcủa đơn vị về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/12 hằng năm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Thanh tra Bộ Nội vụ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………
--------

Biểu số: 01

DANH SÁCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG DỰKIẾN ĐIỀU ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
TRONG NĂM ……. VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DỰ KIẾN THAY THẾ
(Kèm theo công văn số ………….. ngày …. tháng …. năm …… của Bảo hiểm xã hội ………)

STT

Viên chức quản lý dự kiến điều động chuyển đổi vị trí

Viên chức quản lý dự kiến thay thế

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý do chuyển đổi

Thời điểm bổ nhiệm lại

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang đảm nhiệm

Trình độ

Có hay không có trong quy hoạch

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Tin học

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn A

1966

Trưởng Phòng K

Giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ

01/10/2014

Huỳnh Văn M

1969

Phó Trưởng Phòng K

Đại học chuyên ngành kinh tế

Trung cấp

chuyên viên

VP

B

X

Trần Văn C

1970

Giám đốc BHXH huyện D

Đại học chuyên ngành kế toán

Cao cấp

chuyên viên

VP

B

2

3

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Dự kiến cả viên chức thay thế có chức vụ tương đương và viên chức bổnhiệm mới từ cấp phó lên cấp trưởng (cấp phó lên cấp trưởng phải có trong quyhoạch).

- Riêng năm 2014 báo cáo danh sách viên chức quản lý dự kiến điều độngchuyển đổi vị trí và dự kiến cán bộ thay thế 6 tháng cuối năm 2014.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………
--------

Biểu số: 02

DANH SÁCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG VỀHƯU NĂM …………………..
VÀ DỰ KIẾN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ THAY THẾ
(Kèm theo công văn số ………………………… ngày ….. tháng …. năm ….. của Bảo hiểm xãhội ………….)

STT

Viên chức nghỉ hưu trong năm

Viên chức quản lý dự kiến thay thế

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thời điểm nghỉ hưu

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ đảm nhiệm

Trình độ

Có hay không có trong quy hoạch

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Tin học

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn A

1954

Trưởng Phòng K

01/6/2014

Nguyễn Văn B

1968

Phó Trưởng Phòng K

ĐH chuyên ngành Tài chính

Cao cấp

Chuyên viên

B

B

X

Trần Văn C

1970

Giám đốc BHXH huyện G

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Cao cấp

Chuyên viên chính

VP

B

2

3

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Dự kiến cả viên chức thay thế có chức vụ tương đương và viên chức bổnhiệm mới từ cấp phó lên cấp trưởng (cấp phó lên cấp trưởng phải có trong quyhoạch).

- Riêng năm 2014 báo cáo danh sách viên chức quản lý nghỉ hưu và dựkiến cán bộ thay thế 6 tháng cuối năm 2014.