BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thông tư 183/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1394/HQHCM-GSQL ngày 26/4/2013của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện Thông tư183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về thủ tục chuyển cửa khẩu:

Căn cứ Điểm 3 Chương II quy định về việc sử dụng tờkhai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm Thông tư183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan thựchiện kê khai đăng ký chuyển cửa khẩu thay cho việc nộp đơn xin chuyển cửa khẩu.Do vậy, khi làm thủ tục, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộpđơn xin chuyển cửa khẩu và không phải phê duyệt trên tờ khai. Trường hợp cónghi ngờ, Chi cục Hải quan cửa khẩu trao đổi với Chi cục hải quan quản lý khongoại quan để phối hợp xử lý.

2. Về xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất:

Ngoài các công việc theo quy định tại điểm 2 khoảnII mục 1 Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất cótrách nhiệm xác nhận 02 bản danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển ra cửa khẩu xuất(ghi rõ ngày, tháng, năm, ký tên, đóng dấu công chức); 01 bản lưu và 01 bảngiao cho chủ kho/chủ hàng để lưu hồ sơ, xuất trình với hải quan quản lý khongoại quan làm thủ tục thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quantheo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh