BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời côngvăn số 993/CT-TTrl ngày 12/1/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụnghoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ quy định:

"Điều 5.Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Hàng hoá,dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạtđộng vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài;

6. Các trườnghợp khác:

Cơ sở kinhdoanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoảnthu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

e) Doanh thuhàng hoá, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lýbán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT."

Tại Điều 5Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định cáctrường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổchức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồithường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơquan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượngquyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơsở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức,cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộpthuế theo quy định.

...

Ví dụ 15:Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhânkinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luậtvề hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty(nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhậntiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừlập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% trường hợp nhà phân phốilà người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàngvà xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định."

Căn cứ quyđịnh nêu trên và hồ sơ kèm theo công văn số 993/CT-TTrl ngày 12/1/2015 của CụcThuế thành phố Hà Nội, thì theo hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý khu chung cưthe Manor Hà Nội giữa Ban đại diện chủ sở hữu chung cư The Manor Hà Nội (BanQuản trị) và Công ty TNHH Savills Việt Nam, các khoản thu, chi liên quan đếnviệc quản lý khu chung cư The Manor Hà Nội của Công ty TNHH Savills Việt Nam doCông ty thực hiện thu, chi, xuất hoá đơn và liên quan trực tiếp đến hoạt độngquản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ, chihộ. (Các khoản thu, Công ty thực hiện xuất hoá đơn; các khoản chi Công ty thựchiện ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp . . . ) .

Do vậy, Côngty TNHH Savills Việt Nam thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối vớicác khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý khu chung cư The Manor theo đúngquy định, cụ thể:

- Các khoảnthu: Thu phí quản lý, thu quảng cáo, thu tiền trông giữ xe. . . , Công tySavills thu tiền, xuất hoá đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

Các khoảnchi: phí quản lý hệ thống kỹ thuật, phí bảo trì thang máy, . . . Công ty ký hợpđồng, thực hiện thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGTđầu vào.

Đối với khoảntiền công, tiền phí quản lý Công ty TNHH Savills Việt Nam được Ban Quản trị trảđể quản lý khu chung cư thì Công ty xuất hoá đơn GTGT giao cho Ban Quản trị vàthực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiếnđể Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;

-
Vụ PC, KK-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn