ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/UBND-QHXDGT
V/v: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1955/SXD-TTr ngày 02/4/2013 đề nghị chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã;phường, xã, thị trấn tiếp tục tăng cường quản lý chỉ đạo lực lượng thanh traxây dựng tổ chức quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cho đến khi có Thông tưhướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về Tổ chức vàhoạt động của thanh tra ngành Xây dựng (có bản sao kèm theo), Chủ tịch UBNDThành phố có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP quy định chấm dứt việc thựchiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ (thíđiểm thành lập lực lượng thanh tra xây dựng cấp huyện, cấp xã). Tuy nhiên theoquy định của Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007, Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về tìnhhình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Yêu cầu Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch, biệnpháp tổ chức lực lượng phù hợp với tình hình mới để tăng cường quản lý trật tựxây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã; phường,xã, thị trấn được thành lập theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007của Thủ tướng Chính phủ sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày 15/5/2013 (ngày Nghịđịnh số 26/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ). Từ nay đến thời điểm 15/5/2013,lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn tiếp tụcchịu trách nhiệm về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩmquyền và quy định của pháp luật.

3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng có kế hoạch, biện pháp bố trílực lượng thanh tra Sở để hỗ trợ, hướng dẫn Chủ tịch UBND các quận, huyện, thịxã; phường, xã, thị trấn sử dụng lực lượng và tổ chức thực hiện công tác quảnlý nhà nước theo thẩm quyền về trật tự xây dựng trên địa bàn sau thời điểm15/5/2013 cho đến khi có Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định hoặc đến khi cóQuy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp quận, cấp xãtrong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (theo quy định tại điều 25 củaNghị định số 26/2013/NĐ-CP )

4. Đề nghị các Quận, Huyện, Thị ủy quan tâm chỉ đạo, huyđộng sự tham gia, giám sát của hệ thống chính trị, nhân dân địa phương đối vớihoạt động quản lý nhà nước của UBND các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thịtrấn về trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo ngăn chặn kịp thời, không đểphát sinh vi phạm trật tự xây dựng trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hiện nay../.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi