BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/BNN-KH
V/v: bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 để thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tăng cường năng lực kiểmđịnh chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”, trong đó xác định:

- Danh sách các tổ chức kiểm định được hỗ trợ kinh phí đầutư trang thiết bị thí nghiệm (phụ lục II) có Trung tâm Tư vấn và chuyển giaocông nghệ thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi; với nhiệm vụ hỗ trợ Tổng cục Thủylợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trìnhthủy lợi trong phạm vi địa bàn được giao quản lý.

- Kinh phí và nguồn vốn thực hiện (phụ lục III): Ngân sáchTrung ương (nguồn vốn đầu tư) 402.756 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp trangthiết bị thí nghiệm và đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có các tổ chức kiểmđịnh thuộc các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư “Tăng cườngnăng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Trung tâm Tư vấn vàChuyển giao công nghệ Thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi “ tại Quyết định số 1511/QĐ-BNN-XD ngày 26/6/2012 với tổng mức đầu tư 45.549 triệu đồng.

Ngày 06/11/2012, Cục Giám định nhà nước về chất lượng côngtrình – Bộ Xây dựng có văn bản số 392/GĐ-CQM gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việctriển khai Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựngở Việt Nam”, trong đó thông báo:Kinh phí hỗ trợ đầu tư sẽ chuyển trực tiếptừ Trung ương về các địa phương hoặc các Bộ quản lý. Trên cơ sở mức đầu tư vànguồn vốn đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đơn vị hưởng thụ đềnghị các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa vào kế hoạchvốn của Bộ và địa phương từng năm trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 củaThủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhànước năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, chưa giao nguồn vốn để thựchiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở ViệtNam”.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn riêng (ngoài kế hoạch vốnngân sách Nhà nước năm 2013 đã giao) cho dự án “Tăng cường năng lực kiểm trachất lượng công trình xây dựng của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệThủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi” với nhu cầu vốn năm 2013 là 17.000 triệu đồngđể Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ của Đề án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- TCTL, Cục QLXDCT;
- TTTV&CGCNTL;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng