UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 254/SXD-THKT
“V/v sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04/12/2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long v/v hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng”

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gởi:

- Sở Ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị.

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theoQuyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Vĩnh Long sửa đổi, bổsung đối tượng được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và các mẫu đơn của vănbản hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng VĩnhLong v/v hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xâydựng như sau:

- Mục 1. Đối tượng được cấp chứngchỉ: “Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nướcthì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng” sửa đổi thành ”Cá nhân làcông chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đếnquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứngđủ điều kiện nêu tại mục (4) của hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Các Mẫu đơn (Mẫu 01 KSĐGXD, Mẫu02 KSĐGXD và Mẫu 03 KSĐGXD) theo hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long được thay thế bằng các Mẫu đơn (Mẫu 01 KSĐGXD,Mẫu 02 KSĐGXD và Mẫu 03 KSĐGXD) đính kèm văn bản này này.

Ngày có hiệu lực thi hành từngày 04 tháng 02 năm 2009.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại bộ phậntiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng Vĩnh Long, số80 - đường Trần Phú - phường 4 – thị xã Vĩnh Long, điện thoại: 070.3852038. Fax:070.3822145 để được hướng dẫn chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứngchỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định hoặc tham khảo trên Website Sở Xâydựng (www.sxd.vinhlong.gov.vn)./.

Nơi nhận:
- Như trên; KT Giám đốc
- UBND tỉnh (thay BC); Phó Giám đốc
- Ban Giám đốc Sở; Đã ký
- Phòng, ban, Trung tâm thuộc Sở;
- Phòng THKT;
- Lưu VPS.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình