BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 254/TCT-KK
V/v thay đổi mã số thuế của đơn vị phụ thuộc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Quản lý nợ & KTTS - Ngân hàng TMCP Quân Đội
(Đ/c: Tầng 4, tòa nhà 195 Khâm Thiên, Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 612/MBAMC-TCKT ngày 26/9/2012 củaCông ty Quản lý nợ & KTTS - Ngân hàng TMCP Quân Đội đề nghị hướng dẫn vướngmắc về thay đổi mã số thuế của đơn vị phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ, điểm 3.3a, Phần I; Điểm7.9, Mục I; Điểm 6 Mục IV, Phần II, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007; Khoản 3, Điều 3; Điều 18 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duynhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khikhông còn tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loạithuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiềungành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khácnhau.”;

“Đối với Tổng công ty hoạt động theo mô hìnhcông ty mẹ công ty con, cấp mã số 10 chữ số cho công ty mẹ và 10 chữ số chocông ty con.”;

“Một đơn vị trực thuộc một đơn vị độc lập chuyểnthành đơn vị trực thuộc của đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứthiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảnkê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộcmới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế trực tiếpquản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế”.

Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CPngày 15/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký hoạt động chi nhánh, vănphòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Trường hợp Chi nhánh Công ty Quản lý nợ & Khaithác tài sản NH TMCP Quân Đội tại TP. Hồ Chí Minh MST: 0100283873-033 hoạt độngtheo ủy quyền của Công ty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản NH TMCP QuânĐội MST: 0105281799 thì:

Chi nhánh Công ty Quản lý nợ & Khai thác tài sảnNH TMCP Quân Đội thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số cũ (MST:0100283873-033) và làm thủ tục cấp mã số mới theo quy định tại Điều33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ. Về việc đối chiếusố dư nộp ngân sách đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Thuế quản lý để được hướng dẫnchuyển số nợ, số dư nộp ngân sách, số nộp thừa và số kê khai trong năm từ mã sốthuế cũ sang mã số thuế mới.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp biết vàliên hệ với Cục Thuế địa phương để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Chi nhánh Công ty Quản lý nợ & Khai thác tài sản NH TMCP Quân Đội tại TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường