THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TTg-CN
V/v xin điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (Dự án WB4).

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: BộGiao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công vănsố 7964/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007), ý kiến của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 13748/NNHN-HTQT ngày 26 tháng 12 năm 2007), của Bộ Tàichính (công văn số 505/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008) về việc xin điều chỉnhquy mô và tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (Dự ánWB4), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh quymô và tổng mức đầu tư Dự án sau khi thống nhất với Nhà tài trợ, đảm bảo phầnvốn vay nằm trong phạm vi hạn mức Hiệp định vay vốn tín dụng đã được ký kết;

- Báo cáo tình hình thực hiện việc bổ sung cầulớn hơn 25m và dịch vụ tư vấn đối với các cầu lớn hơn 25m vào Dự án nêu trênnhư ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 918/TTg-CN ngày 16 tháng 6 năm2006 và số 121/VPCP-CN ngày 08 tháng 01 năm 2007).

2. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh kéo dàithời hạn Hiệp định vay vốn tín dụng của Dự án. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, đàm phán và ký kết với Ngân hàng Thế giới về nội dungđiều chỉnh nêu trên.

3. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhândân các tỉnh trong phạm vi của Dự án rút kinh nghiệm về việc để chậm tiến độthực hiện dự án; đồng thời tập trung chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ vướng mắc đảmbảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng của Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh trong phạm vi của Dự án;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, QHQT,
TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH CÁC TỈNH

NẰM TRONG PHẠM VICỦA DỰ ÁN WB4
(Kèm theo công văn số 254/TTg-CN ngày 19 tháng 02 năm 2008)

TT

Tên tỉnh

1

Nghệ An

2

Thanh Hóa

3

Bắc Giang

4

Thái Nguyên

5

Hưng Yên

6

Hải Dương

7

Nam Định

8

Quảng Ninh

9

Thái Bình

10

Ninh Bình

11

Hà Tĩnh

12

Hà Tây

13

Vĩnh Phúc