BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2540/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng NSXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 486/HQTN-NV ngày 09/4/2013 về việc xử lý số liệu bị âm nguyên liệu khithanh khoản hàng SXXK; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quantỉnh Tây Ninh thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hồsơ, sổ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, các tài liệu liên quan để xácđịnh tính chính xác nguồn gốc của dầu Silicone, hóa đơn GTGT (bản chính). Nếuđủ căn cứ xác định đúng lượng dầu Silicone mua nội địa dùng để sản xuất hàngxuất khẩu không có nguồn gốc nhập khẩu thì cho phép doanh nghiệp điều chỉnhnguồn cung cấp và thực hiện xử lý đối với việc khai báo không đúng theo quyđịnh hiện hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra hảiquan (kiểm tra định mức, kiểm tra hàng hóa khai báo, kiểm tra sau thông quan)đối với Công ty TNHH Capital Textile Việt Nam;

- Đối với những vướng mắc yêu cầuCục Hải quan tỉnh Tây Ninh phải có đề xuất cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh