BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2541/BXD-QLN
V/v hướng dẫn đối tượng được vay vốn làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

UBND các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

Ngày 15/10/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số1600/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ởtrong các cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vànhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Quyết định1600/QĐ-TTg ) Để việc triển khai thực hiện được thống nhất, Bộ Xây dựng hướngdẫn cụ thể về đối tượng được vay vốn theo mức điều chỉnh quy định tại Quyếtđịnh 1600/QĐ-TTg như sau:

1. Đối với việc vay vốn làm nhà ở trong các cụm, tuyến dâncư :

Theo quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg thì mức vay làm nhàở trong các cụm, tuyến dân cư được điều chỉnh từ mức 7 triệu đồng và mức 9triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ.

Đối tượng được vay để làm nhà ở trong các cụm, tuyến dân cưtheo mức điều chỉnh nói trên bao gồm:

a) Các hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở trong các cụm,tuyến dân cư thuộc giai đoạn I của Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà ở tạitất cả các tỉnh, thành phố có dự án cụm, tuyến dân cư là Long An, Đồng Tháp, AnGiang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ;

b) Các hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở tại 6 cụm, tuyếndân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp theo văn bản phê duyệt số 1876/TTg-NN ngày30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với việc vay vốn để mua trả chậm nền nhà ở trong cáccụm, tuyến dân cư:

Theo quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg thì mức vay để muatrả chậm nền nhà ở trong cụm, tuyến dân cư được điều chỉnh từ mức 10 triệu đồnglên mức 18 triệu đồng/hộ.

Đối tượng được vay để mua trả chậm nền nhà ở trong cụm,tuyến dân cư theo mức điều chỉnh nói trên là các hộ thuộc đối tượng di dời vàoở tại 6 cụm, tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp theo văn bản phê duyệt số1876/TTg-NN ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg và hướng dẫn củaBộ Xây dựng, đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnhcác thủ tục cần thiết theo quy định gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội (đối vớivốn vay làm nhà ở) và gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam (đối với vốn vay để muatrả chậm nền nhà ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp) để các cơquan này thực hiện cho vay theo quy định.

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiệnđể kịp hoàn thành giai đoạn I của Chương trình trong năm 2009 như chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- VPCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Ngân hàng NNVN;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ;
- Lưu:VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam