BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2541/TCHQ-GSQL
V/v giảm bớt chứng từ đợt 8

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phúc đáp công văn số 0522/PTM-TTXN ngày 14/3/2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giảm bớt chứng từ đợt 8 cho 476 doanh nghiệpxuất khẩu, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra đối chiếu trên hệ thống quản lý của Tổng cục Hải quan, về cơ bản không ghi nhận trường hợp doanh nghiệp vi phạm chứng minh xuất xứ sản phẩm xuất khẩu, tuy nhiên có 04 trường hợp doanh nghiệp vi phạm về xuất xứ trong hoạt động nhập khẩu:

1. Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình, MST 5400377659 (STT 8 - Hà Nội);

2. Công ty CPHH Vedan Việt Nam, MST 3600449709 (STT 2 - TP. Hồ Chí Minh);

3. Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, MST 0300629913 (STT 17-TP. Hồ Chí Minh);

4. Công ty New Decor Wood Industries Ltd, MST 3700515747 (STT 128- TP. Hồ Chí Minh).

Kính chuyn ý kiến tham gia trên đây đ Quý Phòng tham khảo.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh