B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2541/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Trả lời Công văn số 392/CT-QLCKTTĐ ngày 11/02/2015 của CụcThuế tỉnh Bc Giang về việc miễn tiền thuê đất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

+ Tại Khoản 4 Điều 6 quy định:

“4. Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho côngnhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ,khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp,thủ công nghiệp (k cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, ngh thuộc các thành phn kinh tế (sau đây gọi chung là khucông nghiệp) thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp khu công nghiệp đangtrong giai đoạn hình thành thì Ban quản lý khu công nghiệp của địa phương hoặcdoanh nghiệp kinh doanh hạ tng khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và đầutư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpđó theo quy hoạch đã được cơ quan cóthm quyn phê duyệt và chuyn giao cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được lựa chọn theo quyđịnh tại Điều 9 của Nghị định này đảm nhận việc triển khai thực hiện dự án pháttriển nhà ở xã hội. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hộiđược phân b vào tiềnthuê đất tại khu công nghiệp đó;

b) Trường hợp khu công nghiệp đã hìnhthành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập (hoặc điều chỉnh quy hoạch), thực hiện bi thường, giải phóng mặt bằng và thuhồi đất đ bổ sung quỹ đất giao cho chủ đầu tưdự án phát triển nhà ởxã hội được lựa chọn theo quy định tại Điu 9 của Nghị định này đảm nhận việc triển khai thực hiện dựán phát triển nhà ởxã hội. Chi phí bồi thường giải phóng mặtbằng được trích từnguồn thu tin sử dụngđất, tin cho thuê đất đ lại cho địa phương;

Đi với các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thìỦy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệmtổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng;quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyn mục đích sử dụng đất theo thm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định việc điều chỉnh một phần diện tích đất của khu công nghiệpđó để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân khu công nghiệp.”

- Tại Khoản 6 Điều 9 quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội:

“6. Ban Quản khu công nghiệp của địa phương hoặcdoanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu côngnghiệp được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ởxã hội gắn với khu công nghiệp đó. Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng kỹ thuậtkhu nhà ở xã hội, Chủ đầu tư cấp I có th tự đảm nhận đầu tư xây dựng nhà ởxã hội hoặc chuyển giao đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuấttrong khu công nghiệpđó hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung làchủ đầu tư cấp II) đảm nhận việc thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho côngnhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.”

- Tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củaChính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuêtrong các trường hợp sau:

b) Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của cáckhu công nghiệp theo dự án được cấp có thm quyn phê duyệt, chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá chothuê nhà.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bànđể báo cáo Ủy bannhân dân làm rõ các căncứ pháp lý đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động khu côngnghiệp có nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không và cóđáp ứng quy định về chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 4Điều 6, Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủhay không để xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số46/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Cục Quản lý công sản;
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn