BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2541/TCT-DNK
V/v: Thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất – thương mại Thành Thành Công
32/104 Khuông Việt – P. Phú Trung – Q. Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 456/CV-TTC /06 ngày 02/6/2006 của Công ty TNHH sản xuất – thương mại Thành Thành Công về thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

"Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%.

- Cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng… trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, căn cứ vào hóa đơn đầu vào, đầu ra của hàng hóa nhận điều chuyển và hàng hóa do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trự sở".

Căn cứ quy định nêu trên và trường hợp đặc thù của Công ty TNHH sản xuất – thương mại Thành Thành Công có thành lập chi nhánh tại tỉnh Bình Dương hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân nhưng không có con dấu và tài khoản tiền gửi ngân hàng tại tỉnh Bình Dương nhưng có phát sinh doanh thu cho thuê kho tại Bình Dương thì Công ty được sử dụng hóa đơn của Công ty chính để lập và giao cho khách hàng và phải kê khai nộp thuế GTGT của dịch vụ cho thuê kho theo tỷ lệ 3% trên doanh thu cho thuê kho chưa có thuế GTGT.

Số thuế GTGT tạm nộp theo tỷ lệ tại tỉnh Bình Dương sẽ được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Khi quyết toán thuế với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh Công ty phải xuất trình đầy đủ các chứng từ nộp thuế GTGT tại Cục thuế Bình Dương.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến