VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2541/VPCP-QHQT
V/v chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộCông Thương

Xétbáo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (công văn số 1033/PTM-SMEngày 15 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

BộCông Thương nghiên cứu giải quyết các đề xuất của Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam nêu tại công văn nói trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý