BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2542/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1391/HQHCM-CBLXL ngày 26/4/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xingia hạn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của Công tyTNHH MTV XNK Thuận Hoa tại Biên bản vi phạm hành chính số 170/BB-HC1 ngày 28/3/2013do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 lập, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Điều 9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; căn cứ hồ sơvụ việc và đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên, Tổngcục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với các trườnghợp vi phạm của Công ty TNHH MTV XNK Thuận Hoa là 30 ngày, kể từ ngày14/5/2013.

Trong thời hạn được gia hạn, CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm vụ việc trên theo quyđịnh của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường