BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2542/TCT-DNL
V/v vướng mắc chính sách thuế, quản lý thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên thuốclá Bắc Sơn

Trả lời công văn số 11/TCKT ngày 07/06/2010 của Công ty TNHHmột thành viên thuốc lá Bắc Sơn về việc Công ty đề xuất đối với thời hạn khaithuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế 6 tháng một lần, và việc Công ty đề nghịcho mở rộng thời điểm chi trả khoản thưởng có nguồn từ quỹ khen thưởng phúc lợicủa năm 2009 không phải kê khai quyết toán thuế trong năm 2010. Về vấn đề này,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc Công ty đề xuất đối với thời hạn khai thuế và nộptờ khai cho cơ quan thuế 6 tháng một lần:

Tại điểm 2.1.1 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC củaBộ Tài chính: đã hướng dẫn thực hiện khai thuế đối với các tổ chức, cá nhân trảthu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuếthu nhập cá nhân như sau: "Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộcdiện chịu thuế TNCN thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục IIphần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàngtháng".

Căn cứ qui định nếu trên, trường hợp Công ty trả các khoảnthu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN thực hiện khấu trừ theo qui định, khai thuếvà nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế hàng tháng. Đề nghị Công ty thực hiện theođúng qui định.

2. Về việc Công ty đề nghị cho mở rộng thời điểm chi trảkhoản thưởng có nguồn từ quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2009 không phải kêkhai quyết toán thuế trong năm 2010:

Tại tiết a2 điểm 2.1 mục I Công văn số 451/TCT-TNCN ngày08/02/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai quyết toán thuế của tổ chứcchi trả thu nhập quy định: "Trường hợp khoản tiền thưởng năm 2009 được chitrả vào quí I năm 2010 thì đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuếnăm 2010 đối với phần tiền thưởng thuộc diện được miễn thuế".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty trả khoảnthưởng có nguồn từ quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2009 trả sau quý I năm 2010thì Công ty phải kê khai quyết toán thuế trong năm 2010.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên thuốclá Bắc Sơn biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai