BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2542 TCT/NV5
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 1512/CT-NV ngày 26/5/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình cải tạo ATGT tại Quốc lộ 18, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp Đoạn quản lý cầu đường bộ 1 ký hợp đồng với Ban quản lý dự án 1 để cải tạo điểm đen ATGT tại Quốc lộ 18, sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, theo giá không có thuế GTGT thì Đoạn quản lý cầu đường bộ 1 thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng ký với Ban quản lý dự án 1.

Đoạn quản lý cầu đường bộ 1 phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 3, mục II, phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, trong đó có xác nhận của Ban quản lý dự án 1 về giá hợp đồng không bao gồm thuế GTGT.

Ban quản lý dự án 1 phải làm thủ tục ghi tăng vốn Ngân sách Nhà nước cấp đối với số thuế GTGT Đoạn quản lý cầu đường bộ 1 được hoàn như hướng dẫn tại Thông tư số 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hạch toán vốn đối với số thuế GTGT được hoàn.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến