VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2542/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận khoản hỗ trợ tài chính của OECD-DAC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2307/BKH-KTĐNngày 09 tháng 04 năm 2010 về việc tiếp nhận khoản hỗ trợ tài chính do Ủy ban Hỗtrợ Phát triển (DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tàitrợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khoản hỗ trợ tàichính (80.000 Euro) do OECD-DAC tài trợ từ Quỹ ủy thác do Viện nghiên cứu quốctế Đan Mạch quản lý cho hoạt động đánh giá kết quả thực hiện Cam kết Hà Nội vềHiệu quả viện trợ (Đợt 2), như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại vănbản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ