BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2543/BXD-QLN
V/v hướng dẫn cụ thể về đối tượng và phạm vi áp dụng của chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 19/5/2009 liên Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầutư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN Hướng dẫn thựchiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong đó có nội dung hướng dẫn về đốitượng thụ hưởng và phạm vi áp dụng của chính sách. Các nội dung hướng dẫn nàyđảm bảo phù hợp với quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg .

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại một số phường, thị trấnvẫn có các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi tắt là thôn, bản)trực thuộc. Tại các thôn, bản này hiện vẫn tồn tại hai loại đối tượng: một bộphận hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp và một bộ phận hộdân sinh sống phi nông nghiệp. Tuy thuộc phường, thị trấn nhưng địa danh hànhchính vẫn gọi là thôn, bản; kết cấu hạ tầng cũng như điều kiện sống, sinh hoạtcủa các hộ dân tại đây không có sự khác biệt so với trước đây khi chưa trựcthuộc phường, thị trấn. Cũng như tại các khu vực nông thôn khác, tại đây, cònmột bộ phận hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ.

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã gửi văn bản hoặc có ýkiến trực tiếp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đề nghị cho số đốitượng trên được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở như quy định tại Quyết định số167/2008/QĐ-TTg

Sau khi nghiên cứu đề nghị của các địa phương và qua kiểmtra, tìm hiểu thực tế, Bộ Xây dựng thấy rằng đề nghị của các địa phương là phùhợp và có cơ sở. Số hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở nói trên cần được hỗ trợ cảithiện nhà ở để họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong Thông tư liên tịch số08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN chưa có hướng dẫn cụ thể đối với cáctrường hợp này, vì vậy cần có hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan vềđối tượng thụ hưởng và phạm vi áp dụng của chính sách đối với số hộ dân nóitrên để đảm bảo việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện thống nhất trong cả nước.

Do đây chỉ là việc hướng dẫn cụ thể hơn đối với nội dunghướng dẫn về đối tượng thụ hưởng và phạm vi áp dụng của chính sách đã được thểhiện tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày19/5/2009, vì vậy Bộ Xây dựng là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cácđịa phương thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số167/2008/QĐ-TTg đề nghị được thay mặt quý Cơ quan hướng dẫn cụ thể, chi tiếthơn về nội dung đối tượng thụ hưởng và phạm vi áp dụng của chính sách đối vớicác trường hợp là hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại các thôn, bảntrực thuộc phường, thị trấn bằng hình thức công văn mà không cần thiết phải banhành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị quý Bộ có ý kiến thống nhất về vấn đề trên, đồngthời góp ý nội dung Dự thảo hướng dẫn cụ thể về đối tượng và phạm vi áp dụngcủa chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định tại Quyết định số167/2008/QĐ-TTg đối với các trường hợp hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, đang cưtrú tại các thôn, bản thuộc phường, thị trấn để Bộ Xây dựng hoàn chỉnh, gửi cácđịa phương thực hiện. (Dự thảo nội dung hướng dẫn gửi kèm theo công văn).

Văn bản góp ý gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11/2009./.

Nơi nhận:- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam