BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2543TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 6938/CT-ĐTNN ngày 27/6/2003 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp trong thời gian đầu thực hiện dự án, do một số nguyên nhân khách quan, chủ dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế, nhưng có mua một số hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ này thể hiện trên các hoá đơn GTGT tuy chưa có mã số thuế của chủ dự án nhưng phải có tên người mua là chủ dự án, tên cán bộ của chủ dự án và đầy đủ các nội dung khác của hoá đơn, chủ dự án cam kết hàng hoá, dịch vụ đó sử dụng cho dự án và được cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu xác định đúng với hoá đơn bên bán đã kê khai nộp thuế thì các hoá đơn này được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến