BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2544/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo;
Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báovề các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổthông năm 2009 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2009 với 6môn thi bắt buộc.

1. Đối với giáo dục trung họcphổ thông

Thi 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ,Vật lí, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thitheo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong cácthứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, TiếngNhật; những thí sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằngmôn Lịch sử.

2. Đối với giáo dục thường xuyên

Thi 6 môn: Văn, Toán, Vật lí,Hoá học, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học thitheo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác đơn vị thông báo nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lýđể thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long