BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công vănsố 160/CAHN-PH41 ngày 06/4/2011 của Công an thành phố Hà Nội về việc miễn thuếnhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu phục vụ anninh bằng ngân sách địa phương; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiếnchỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8305/VPCP-KTTH ngày23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị giatăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địaphương;

Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ công văn 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính vế thuế nhập khẩu và thuế giá trịgia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn ngân sách địaphương, thì:

Lô hàng: 10 xe ôtô nhập khẩu theo hợp đồng kinh tế qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môitrường Hiệp Hòa, theo 03 tờ khai nhập khẩu số 15859/NK /KD/T03G ngày 30/9/2010,tờ khai số 21549/NK /KD/T03G ngày 23/12/2010, tờ khai số 21780/NK /KD/T03G ngày27/12/2010 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII - Cục Hải quanthành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công an thànhphố Hà Nội có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, khôngđược nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kê khai nộp thuế giá trị giatăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hảiquan và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của Pháp luật.

Công an thànhphố Hà Nội liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quanđể được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa (11 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội);
- Lưu: VT (2b), TXNK (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường