BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2544 TCT/NV5
V/v xác định thuế GTGT đối với hoá đơn ghi bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty LD TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam- Singapore

Trả lời công văn số FA/0850-0503 ngày 15/5/2003 của Công ty LD TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoá đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Điểm 5, Mục III, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán ra hoặc mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp.

Theo quy định trên dây, trường hợp Công ty có bán hàng hoá, dịch vụ hoặc mua hàng hoá dịch vụ trên hoá đơn ghi doanh số thanh toán bằng ngoại tệ thì Công ty phải tính quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để làm căn cứ tính số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp bằng Đồng Việt Nam.

Các hoá đơn mua, bán được ghi và thanh toán bằng ngoại tệ có hoặc không ghi tỷ giá quy đổi ra Đồng Việt Nam đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc hạch toán và làm căn cứ tính thuế GTGT, thuế TNDN.

Trong các trường hợp nêu trên, hoá đơn chỉ ghi số tiền ngoại tệ (nếu được phép mua bán bằng ngoại tệ) có hoặc không ghi tỷ giá thanh toán đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc tính doanh số, chi phí và thuế GTGT cũng như thuế TNDN.

Trong trường hợp mua, bán giữa Công ty với đối tượng khác được thanh toán bằng Đồng Việt Nam thì hoá đơn mua, bán phải lập và ghi Đồng Việt Nam (kể cả doanh số mua, bán và thuế GTGT).

Trường hợp của Công ty nếu còn có vướng mắc về việc theo dõi, hạch toán bằng ngoại tệ đề nghị Công ty hỏi Vụ Chế độ Kế toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến