BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2545/BCT-XNK
V/v xử lý vi phạm nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1447/TCHQ-PC ngày 17 tháng 3 năm 2009của Tổng cục Hải quan về việc xử lý đối với trường hợp vi phạm nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BGTVT-BTC-BCA ngày 31tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Giao thôngvận tải - Tài chính - Công an đã quy định "cấm nhập khẩu ô tô các loại đãthay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu, kể cả ô tô cócông năng không phù hợp với số nhận dạng của ô tô hoặc số khung của nhà sảnxuất đã công bố; bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọihình thức".

Việc xác định doanh nghiệp vi phạm quy định trên và xử lýviệc vi phạm nhập khẩu thuộc chức năng của cơ quan chuyên môn.

Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA và tham khảo ý kiến của Bộ Giaothông vận tải và Bộ Công an để giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà