BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2546/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận điều chỉnh thời điểm đấu nối vào QL51 tại Km60+350, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Bộ GTVT nhận được Công văn số 7302/UBND .VP ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnhthời điểm đấu nối vào QL51 tại Km60+350 từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 1 và Côngvăn số 1068/CĐBVN-GT ngày 27/3/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tham giaý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi xem xét các tàiliệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện phát triểnKhu công nghiệp khí thấp áp thị xã Bà Rịa, Bộ GTVT chấp thuận đề xuất của UBNDtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 7302/UBND .VP ngày 13/11/2008 về việcđiều chỉnh thời điểm đấu nối vào QL51 tại Km60+350 (bên phải hướng tuyến từ TP.Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Vũng Tàu) từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 1.

2. Việc thiết kế nút giao đấunối vào QL51 tại Km60+350 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Bà Rịa -Vũng Tàu) cần phải tuân thủ theo đúng các quy định trong Tiêu chuẩn TCVN4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” về bán kính rẽ phải, rẽ trái, tầmnhìn khi xe ra vào nút giao; chiều dài và chiều rộng của làn xe chuyển hướng,làn dừng xe chờ rẽ của làn tách nhập dòng; trắc dọc vuốt nối, ..vv.

3. Đối với dải phân cách giữa,Bộ GTVT đồng ý giữ nguyên hiện trạng mở dải phân cách giữa tại Km60+350 và yêucầu lắp đặt biển báo hiệu đường bộ tại vị trí nút giao theo các quy định trongTiêu chuẩn 22TCN 237-01 “Điều lệ báo hiệu đường bộ”. Tuy nhiên, để đảm bảo antoàn giao thông trên QL51 nói chung và trong khu vực đấu nối nói riêng, nghiêmcấm mở dải phân cách giữa trong phạm vi từ Km56+950 đến Km 63+275 ngoại trừđiểm đấu nối tại Km60+350.

4. Khi thực hiện xây dựng điểmđấu nối vào QL51, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo nhà thầu và các đơn vịliên quan tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ” và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện chạytrên QL51.

5. Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hệ thống đường gomcho QL51 và đóng các điểm đấu nối không có trong danh mục của giai đoạn 1 vàgiai đoạn 2 theo thoả thuận với Bộ GTVT tại Công văn số 4607/BGTVT-VT ngày18/6/2008.

6. Yêu cầu Công ty Cổ phần Pháttriển Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu bổ sung vị trí đấu nối với QL51 tạiKm60+350 vào Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng QL51 để triển khai thực hiệncho phù hợp.

7. Giao cho Cục Đường bộ ViệtNam chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công điểm đấu nối;cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng điểm đấunối vào QL51 tại Km60+350 theo đúng thoả thuận với Bộ GTVT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Khu QLĐB VII;
- Công ty ĐCT Biên Hoà - Vũng Tàu (BVEC);
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng