BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập không tái xuất hết chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam
(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 0698/XD-XNK ngày 18/05/2011 của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam về việc nêutại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những lôhàng dầu tạm nhập để tái xuất nếu đã đăng ký tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hảiquan trước ngày 09/12/2010 thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhậpkhẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu; nếu đăng ký tờ khai tạm nhậptừ ngày 09/12/2010 thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đốivới xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩunguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia côngxuất khẩu xăng dầu.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh