B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/TCT-CS
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2041/CV-CT ngày27/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chính sách thuế GTGT.Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Tiết b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quảnlý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhvềhóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 như sau:

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đốivới trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trườnghợp kê khai theo quý) có hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trởlên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị giatăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đng thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinhdoanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịchvụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

=

Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

-

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

x

Tổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý

x 100%

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quý

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đãtính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinhdoanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuếtiếp theo; nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa đượckhấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGTtheo tháng/quý”.

Nội dung quy định trên,trước khi ban hành Thông tư, Bộ Tài chính đã có công văn số 13693/BTC-CST ngày29/9/2014 có kèm theo Dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến tham gia và Cục Thuế tỉnhQuảng Ninh đã có công văn số 7188/CT-THNVDT ngày 14/10/2014 tham gia ý kiến vàodự thảo Thông tư sửa đổi,bổ sungmột sốđiều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC theo đó Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nhấttrí với nội dung Dự thảo (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân