ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/UBND-VP
V/v Đồng ý Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Tài chính.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét công văn số 594/STC .NS ngày19/3/2009 của Sở Tài chính về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định trợcấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban nhân dân Tỉnh có ýkiến như sau:

1. Chấm dứt sự ủy quyền của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất theo côngvăn số 56/UB-VP ngày 05/01/2004 của UBND Tỉnh.

2. Kể từ ngày 04/5/2009, Ủy quyềncho UBND cấp huyện ban hành Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượngcó hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện với mức trợ cấp từ 01 (một)đến 03 (ba) triệu đồng/đối tượng/năm.

- Phòng Lao động-Thương binh và Xãhội huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất mức trợ cấp khó khăn cho từng đốitượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã và Hội đồng xét duyệt của cáccấp huyện, xã.

- Kinh phí thực hiện chi trợ cấpđược chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã bố trí trong dự toán hàng năm củangân sách cấp huyện.

3. Trường hợp đặc biệt cần trợ cấpvới mức trên 03 (ba) triệu đồng/người/năm, trên cơ sở đề nghị của UBND cấphuyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét và tham mưu đề xuất UBND Tỉnhra Quyết định trợ cấp và chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội trong dự toánhàng năm của ngân sách Tỉnh.

4. Việc báo cáo quyết toán hàng nămthực hiện theo quy định hiện hành của luật Ngân sách nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Tỉnh; “b/c”
- Kho bạc nhà nước Tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ