NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2547/NHCS-TDSV
V/v trả lời vướng mắc về thực hiện cho vay vốn tín dụng HSSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Vừa qua một số chi nhánh Ngânhàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, thành phố có văn bản gửi về Hội sở chínhmột số vướng mắc trong quá trình triển khai văn bản số 2287/NHCS-TDSV ngày16/9/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc: Hướng dẫn một số điểm theo ý kiếnchỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 231/TB-VPCP Tổng giám đốc có ý kiến trả lời như sau:

1. Học sinh, sinh viên thuộc hộgia đình gặp khó khăn về tài chính đó là những hộ gia đình do bị tai nạn, bệnhtật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học và chỉ được vaymột lần với thời hạn không quá 12 tháng, nhằm hỗ trợ gia đình trong lúc bị khókhăn với những lý do như đã nêu. Trong trường hợp hộ đã nhận tiền vay đủ 12tháng nhưng hộ gia đình vẫn còn khó khăn hoặc lại khó khăn tiếp vì một trongcác lý do như đã nêu được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận thì người vaytiếp tục được nhận tiền vay không quá 12 tháng tiếp theo, nhưng không vượt quáthời hạn phát tiền vay theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg .

Để tránh bị lợi dụng, mỗi lần hộgia đình gặp khó khăn về tài chính với các lý do như tại Điểm 3 Điều 2 Quyếtđịnh 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ nếu vay tiếp phảiđược UBND cấp xã xác nhận bằng văn bản nêu rõ lý do khó khăn hoặc danh sách doUBND cấp xã lập gửi NHCSXH vào dịp đầu năm học, kỳ học mới.

2. Trường hợp hộ gia đình đang thuộcdiện khó khăn về tài chính nhưng nay thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (hộcó thu nhập tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đìnhnghèo) cũng phải được UBND cấp xã xác nhận.

Khi đã được UBND cấp xã xác nhậnlà hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo NHCSXH thực hiện cho vay theo quy định hiện hành.

3. Việc định kỳ hạn trả nợ vớikhách hàng, cán bộ ngân hàng nơi cho vay sau khi thỏa thuận với người vay ghivào phần Phân kỳ trả nợ và phần Theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ (trong Sổ vayvốn của khách hàng và Sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay - thu nợ - tại ngân hàng),cột diễn giải ghi “dừng cho vay theo văn bản số 2287/NHCS-TDSV ” việc lưu giữhồ sơ thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.

4. Đối với trường hợp học sinh,sinh viên khi duyệt cho vay lần đầu không có phần miễn giảm học phí, năm sautrên giấy xác nhận có phần miễn giảm học phí thì NHCSXH nơi cho vay, khi chovay phải giảm trừ số tiền học phí được miễn, giảm, số tiền giải ngân cụ thểđược thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2225/NHCS-TD ngày 30/10/2007 “Vềviệc giải đáp một số vướng mắc cho vay học sinh, sinh viên” của Tổng giám đốcNHCSXH. Khi giải ngân cán bộ ngân hàng nơi cho vay ghi thêm trong cột diễn giải“miễn, giảm học phí”.

Nhận được công văn này,yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như kính trên;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- TT Đào tạo;
- TT CNTT (để truyền fasnet);
- Trung ương các Hội: PN, ND, CCB, Đoàn TNCS HCM;
- Website NHCSXH;
- Lưu VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý