BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2547TCT/AC
V/v sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 212CT/AC ngày 28/5/2003 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc bán hoá đơn mua hàng nông, lâm, thủy sản, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và điểm 1.6 c, mục VI của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP nói trên, thì: Đối với các Chi nhánh của các doanh nghiệp ở địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có đầy đủ các thủ tục mua hoá đơn theo quy định tại Lạng Sơn và có nhu cầu thu mua hàng hoá nông, lâm, thủy sản của người trực tiếp sản xuất thì đăng ký với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mua hoá đơn mua hàng nông, lâm, thủy sản để sử dụng theo quy định. Các đơn vị mua hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản phải lập danh sách các tổ, nhóm, địa điểm, loại hàng hoá thu mua, thời gian thu mua ở các địa phương. Khi có thay đổi về địa điểm, loại hàng hoá và thời gian thu mua phải thống báo với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Các đơn vị sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản phải thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về việc quản lý, sử dụng hoá đơn. Mọi trường hợp vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế