BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/BCT-XNK
V/v gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
(Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 730/DL2 -XNKngày 12 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 về việc gia hạn thờigian tạm nhập tái xuất mặt hàng máy xét nghiệm miễn dịch,

Căn cứ công văn số 4045/BYT-TB-CTngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế về việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bịy tế, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiệntạm nhập tái xuất hàng hóa tại công văn số 1707/BCT-XNK ngày 05 tháng 3 năm2012 của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế đến ngày 30tháng 6 năm 2012.

Các nội dung khác tại công văn nêutrên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Bộ Công thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu:VT, XNK(2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên