BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2548/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với kỹ sư điều độ hệ thống điện quốc gia

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3208/CV EVN LĐTL ngày 21/7/2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thoả thuận để Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được vận dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương trong doanh nghiệp để xếp lương đối với kỹ sư điều độ hệ thống điện quốc gia như sau:

- Vận dụng bảng lương B........ Công nhân, nhân viên sản xuất điện , chức danh Trưởng ca nhà máy nhiệt điện có tổng P.......- 440 MW để xếp lương đối với kỹ sư điều hành hệ thống điện;

- Vận dụng khung lương từ bậc 4 đến bậc 8, ngạch kỹ sư theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ ở các doanh nghiệp để xếp lương đối với kỹ sư tính toán, kỹ sư quản lý và vận hành hệ thống thiết bị scada.

Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện xếp lương theo đúng thoả thuận nêu trên./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng