BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2548/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Công ty TNHH Đức Hòa
(33 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 22 ngày 31 tháng 05 năm 2006 của Công ty TNHH Đức Hòa về việc giải tỏa cưỡng chế thủ tục Hải quan. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31 tháng 3 năm 2006 Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1354/TCHQ-KTTT hướng dẫn các địa phương thực hiện tạm thu thuế đối với 15 Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe ôtô. Trường hợp của Công ty TNHH Đức Hòa nếu hiện nay đã nộp đủ thuế theo thông báo tạm thu thì thực hiện giải tỏa cưỡng chế thủ tục Hải quan như nội dung hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 1354/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An