VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2549/VPCP-VX
V/v kiểm tra, xác minh và xử lý việc báo chí phản ánh về hoạt động của Công ty LOD

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin Giao thông - Vận tải.
- Thanh tra Nhà nước

Báo Tiền phong số 93 ngày 09 tháng 5 năm 2003, Báo Đại đoàn kết ngày 13 tháng 5 năm 2003, Báo Nông nghiệp Việt Nam số 95 (1637) ngày 13 tháng 5 năm 2003 và số 95 (1638) ngày 14 tháng 5 năm 2003, Thời Báo kinh tế số 80 (1115) ngày 19 tháng 5 năm 2003 có các bài báo phản ánh về những sai phạm của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc thu tiền của gần 2000 người lao động đi làm việc ở Malaysia trái với quy định và giữ lương, chiếm dụng tiền đặt cọc sai nguyên tắc.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động-Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hoá-Thông tin, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh rõ những vấn đề báo chí phản ánh.

Nếu báo chí phản ánh đúng thì phải có biện pháp kiên quyết xử lý ngay những hành vi vi phạm của công ty LOD; nếu báo chí phản ánh không đúng sự thật thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Luật Báo chí.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra xử lý trước ngày 18 tháng 6 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Văn hoá-Thông tin và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản