BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 255 /BXD-KTTC
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Phú Cường

Trả lời công văn ngày 05/11/2007của Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Phú Cường về vướng mắctrong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Giá hợp đồng làkhoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khốilượng công việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác quiđịnh trong hợp đồng xây dựng. Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theonguyên tắc:

+ Đối với trườnghợp đấu thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giátrúng thầu và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

+ Đối với trườnghợp chỉ định thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu,giá dự toán được duyệt và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa cácbên;

Theo qui địnhtrên, đối chiếu với nội dung nêu trong công văn ngày 05/11/2007 của Công ty Cổphần xây dựng và Thương mại Phú Cường thì việc thanh toán của Chủ đầu tư làchưa phù hợp.

Căn cứ hướng dẫntrên, Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Phú Cường và các doanh nghiệp xâydựng tại Hà Tây làm việc với các chủ đầu tư để được thanh toán theo hợp đồng đãký kết./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa